繁體中文。简体中文。日本语。한국어。České。Deutsch。Danske。English。Έλληνες。Español。Française。Italiano。Magyar。
Norske。Nederlandse。Português。Polska。Россию。Svenska。Slovenský。Türk。اViệt。لعربية。ไทย。हिन्दी。

หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บริการ
การควบคุมคุณภาพ
การชำระเงินและการสอบถาม
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ลูกค้าของเรา
การเสนอราคาออนไลน์
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
 

การเก็บรักษาข้อมูล

นโยบายนี้ครอบคลุมการที่จีไอทีใช้ข้อมูลที่เราได้รับเมื่อลูกค้าใช้บริการของ www.gitranslation.com เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ฝัง cookies ไว้ในเครื่องของท่าน เราใช้ซอฟท์แวร์หลายชนิด เพื่อรวบรวมข้อมูล ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาเยี่ยมเว็บไซต์จีไอที ซอฟท์แวร์ดังกล่าว ติดตาม IP address ของผู้มาเยี่ยม เพื่อประเมินว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุด IP address ไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ดังนั้นผู้เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเราจึงไม่ปรากฏนาม

ลิขสิทธิ์ ประกาศ และข้อความปฏิเสธความรับผิด

การเข้ามาและการใช้เว็บไซต์นี้ (‘gitranslation.com’) ขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้:

เมื่อเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.gitranslation.com ท่านได้ตกลงตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับทันทีที่ท่านใช้เว็บไซต์ www.gitranslation.com เป็นครั้งแรก หากท่านไม่ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ โปรดอย่าเข้ามา และ/หรือ ใช้เว็บไซต์ www.gitranslation.com จีไอทีอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ในเวลาใดก็ได้ และจะระบุข้อความที่เปลี่ยนแปลงนั้นทางออนไลน์ โปรดทบทวนเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่จีไอทีกำหนด การที่ท่านยังคงใช้ www.gitranslation.com หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว บ่งว่าท่านตกลงตามกฏหมาย ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงนั้น

www.gitranslation.com มีข้อมูลที่ จีไอทีคอร์ป จำกัด เป็นเจ้าของ. ข้อมูลนี้ครอบคลุมข้อความ ภาพ และแบบฟอร์ม ผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดเอกสารที่มีไว้ให้ดาว์นโหลดได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง เรียบเรียง หรือถอดข้อความใดๆออกจากบริบท อันจะทำให้เกิดข้อความที่ไม่เป็นจริง หรือชักนำให้เกิดข้อความที่ผิดพลาด หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฐานะ ข้อความ หรือการกระทำของจีไอที ห้ามมิให้นำข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ต่อ หรือกระทำซ้ำ ห้ามแจกจ่าย แสวงหาประโยชน์ ถ่ายทอด หรือเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

จีไอทีไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ซึ่งเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์เอกสารต้นฉบับ @ 2006-2012 GITCORP LIMITED, สงวนลิขสิทธิ์

การนำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์ www.gitranslation.com รวมทั้งข้อมูล ชื่อ ภาพ ภาพถ่าย ตราเครื่องหมาย รูปสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับจีไอที ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท (หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม) มิได้กระทำโดยการเป็นตัวแทน หรือมีการรับรองใดๆ ตามที่กฎหมายยอมรับ (ไม่ว่าจะเป็นแบบชัดเจนตามกฎหมายหรือส่อความให้เข้าใจก็ตาม) รวมถึงการส่อความให้เข้าใจว่ามีการรับประกันคุณภาพของความพึงพอใจ
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่ง การไม่ละเมิด การใช้แทนกันได้ ความปลอดภัย และความแม่นยำ

จีไอทีจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายดังต่อไปนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าความสูญเสียนั้น ได้รับการคาดการณ์ไว้, สามารถคาดการณ์ได้, ทราบ หรืออื่นใด): (ก) ข้อมูลสูญหาย (ข) รายได้หรือกำไรที่คาดการณ์ไว้เสียหาย (ค) ธุรกิจเสียหาย (ง) ค่าความนิยมสูญหาย หรือชื่อเสียงเสียหาย (จ) ความเสียหายซึ่งบุคคลที่สามต้องแบกรับ (ฉ) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลจาก ความเสียหายพิเศษหรือที่เป็นตัวอย่าง อันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ www.gitranslation.com ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบและวิธีการใด

จีไอทีมิได้รับประกันว่า การทำงานตามที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเว็บไซต์www.gitranslation.com นั้นจะไม่สะดุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าจะมีการแก้ไขจุดบกพร่อง หรือว่าเว็บไซต์ www.gitranslation.com หรือเครื่องบริการเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส มัลแวร์ หรือจุดบกพร่องอื่น

ภาพและตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นจีไอทีหรือบุคคลที่สาม อยู่ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของจีไอที และ/หรือบุคคลที่สาม เงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ตีความได้ว่า มีการให้ดู หรืออนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในแบบ หรือลิขสิทธิ์ของจีไอที หรือบุคคลที่สาม

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ต้องการติดต่อ จีไอที เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดส่งอีเมล์มาที่ service@gitranslation.com

Copyright © 2006-2012 Global Intelligent Translation Company Hong Kong. All rights reserved.